about_fac

این دانشکده از تیرماه سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم ، مهندسی اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی صنایع غذایی و علوم و مهندسی آب می باشد که در مقاطع کارشناسی و نیز تحصیلات تکمیلی مشغول فعالیت هستند.  به لحاظ تعداد رشته گرایش های موجود در دانشکده، دانشجویان علاقمند در مجموع در پنج رشته گرایش مقطع کارشنا سی، یازده رشته گرایش مقطع کارشناسی ارشد و شش رشته گرایش مقطع دکتری از طریق آزمونهای سازمان سنجش پذیرفته شده و مشغول به یادگیری تخصص های مربوطه می گردند .در مجموع حدود ۵۵۳ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۱۷۹ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۹۸ دانشجو در مقطع دکتری در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند. تعداد ۲۵ نفر عضو هیأت علمی تمام وقت با درجات استادی (۱ نفر)، دانشیاری (۱۳ نفر)، استادیاری (۱۰ نفرو مربینفر)، در این دانشکده به فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغول می باشند. تعداد ۵ آزمایشگاه در گروه علوم و مهندسی آب، ۲ سایت تخصصی رایانه در گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، ۲ آزمایشگاه در گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و ۴ آزمایشگاه در گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم وجود دارد.