هیات رئیسه دانشکده مهندسی زراعی

دکتر رضا طباطبایی کلور

مدیر گروه مکانیک بیوسیستم

دکتر رامین فضل اولی

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر سید جعفر هاشمی

رئیس دانشکده

دکتر حمید امیرنژاد

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

دکتر رضا نوروز ولاشدی

مدیر گروه علوم و مهندسی آب

دکتر زینب رفتنی امیری

مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی