ارتباط با ما

شماره تماس

واحد

011-33687566

دفتر ریاست دانشکده

011-33687740

دفتر گروه مکانیک بیوسیستم

011-33687908

دفتر گروه اقتصاد کشاورزی

011-33687718

دفتر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

011-33687560

دفتر گروه علوم و مهندسی آب

011-33687685

اداره آموزش دانشکده