رشته های تحصیلی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

مقطع

نام رشته

کارشناسی پیوسته

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

دکترا

علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی