کارشناسان گروه

Picture1

مهندس سینا مودتی

کارشناس آزمایشگاه

Picture2

دکتر رمضان هادی پور

کارشناس آموزشی-پژوهشی