رشته های تحصیلی گروه مکانیک بیوسیستم

مقطع

نام رشته

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک بیوسیستم

کارشناسی پیوسته

مهندسی ماشین های صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر