دروس دوره تحصیلی

برنامه ترم به ترم

سرفصل مصوب

مقطع تحصیلی

عنوان رشته

دانلود

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود

کارشناسی پیوسته

مهندسی ماشین های صنایع غذایی

دانلود

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر

دانلود

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت

دانلود

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت