اعضاء هیات علمی بازنشسته دانشکده مهندسی زراعی

teacher_school_classroom_blackboard-01

دکتر محمدرضا کسائی

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

teacher_school_classroom_blackboard-01

دکتر سید حسن گلمایی

گروه علوم و مهندسی آب

teacher_school_classroom_blackboard-01

دکتر میرخالق ضیاءتبار احمدی

گروه علوم و مهندسی آب