رشته های تحصیلی گروه علوم و مهندسی آب

مقطع

نام رشته

کارشناسی پیوسته

علوم و مهندسی آب-سازه های آبی

کارشناسی پیوسته

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب-سازه های آبی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب -هواشناسی کشاورزی

دکترا

علوم و مهندسی آب-سازه های آبی

دکترا

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی